1. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů a evropským nařízením GDPR hájí práva návštěvníků a zákazníků našich webových stránek proti neoprávněnému zacházení s jejich údaji.

2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce provedené vyplněním webového formuláře, nebo poskytnuté prodávajícímu jiným způsobem (např. odeslané do emailové schránky prodávajícího) uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

6. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo může požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

7. Práva zákazníka v souvislosti s ochranou osobních údajů jsou:

Požádat o informaci, jaké osobní údaje zpracováváme.

Požádat o vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.

Požadovat po nás smazání osobních údajů.

Požadovat přenesení údajů.

Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.

8. Provozovateli webových stránek Kupuj-krypto.cz udělujete souhlas se zpracováním následujících údajů: e-mailová adresa, adresa Vaší kryptoměnové peněženky, číslo bankovního účtu, oboustranná kopie dvou dokladů totožnosti, IP adresa, soubory cookies.

9. Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezujeme jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutný účely.

10. V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies. Jedná se o krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí.