pro nákup v eshopu u společnosti VESTR Virtual Trail s.r.o, IČO: 07575670, sídlem Na Folimance 2155/15, 12000 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 303388 (dále jen „prodejce“) prostřednictvím internetového obchodu prodejce na adrese www.kupuj-krypto.cz.

1. Kontaktní údaje prodejce

 • VESTR Virtual Trail s.r.o,
 • adresa pro doručování: Na Folimance 2155/15, 12000 Praha 2
 • adresa elektronické pošty: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2. Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky tvoří ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavírána prostřednictvím internetového obchodu prodejce (dále jen „Smlouva“). Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy.
 • Je-li smluvní stranou fyzická osoba, která uzavírá Smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost, vztahují se na smlouvu mimo jiné dále příslušná ustanovení občanského zákoníku vztahující se na spotřebitelské smlouvy.

3. Uzavření smlouvy

 • Prodávající nezaručuje dostupnost veškerého zboží umístěného na webových stránkách a není tedy povinen k uzavření kupní smlouvy.
 • Veškeré informace o zboží, a to včetně uvedení ceny jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou, jsou uvedeny u jednotlivého zboží. 
 • Veškeré informace související s dalšími náklady spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webových stránkách platí v případě dodávky na území české republiky. Informace o výši souvisejících nákladů pro dodávku mimo území České republiky poskytne prodávající na vyžádání.
 • K uzavření kupní smlouvy dojde na základě objednávky kupujícího provedené zejména prostřednictvím objednávkového formuláře, případně jiným způsobem, a potvrzením objednávky ze strany prodávajícího k okamžiku doručení potvrzení objednávky kupujícímu na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce či uživatelském účtu kupujícího.
 • Objednávka kupujícího obsahuje vždy minimálně údaje o objednávaném zboží, ceně zboží a nákladech spojených s dodávkou zboží v souladu s nabídkou prodávajícího, způsobu úhrady, způsob a místo dodání zboží (dále jen jako „objednávka“). Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Za správnost údajů uvedených v objednávce odpovídá kupující.
 • Po obdržení objednávky prodávající objednávku bez zbytečného odkladu prostřednictvím elektronické pošty potvrdí, sdělí, že zboží není dostupné, či zašle pozměněný návrh na uzavření smlouvy, nebude-li možné dodávku realizovat za podmínek uvedených v objednávce. Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4. Cena zboží a platební podmínky

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit bezhotovostně převodem na účet prodávajícího. Podrobné instrukce k platbě obdrží kupující na uvedený email.
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • V případě bezhotovostní platby převodem je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Zboží bude odesláno nejdříve po obdržení bezhotovostní platby na účet prodávajícího. Kupující je povinen při zadání úhrady kupní ceny uvést variabilní symbol, který mu bude sdělen prodávajícím v potvrzení objednávky.
 • Prodávající vystaví a dodá kupujícímu daňový doklad - fakturu nejpozději do 5 dnů po uhrazení kupní ceny ze strany kupujícího. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. 

5. Dodání (převod) zboží

 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 • V případě individuálně smluvenému požadavku kupujícího na způsob dodávky zboží nese riziko na zboží po dobu přepravy a dodatečné náklady kupující. 

6. Odstoupení od Smlouvy

 • Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 • V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen bez zbytečného odkladu vrátit zboží prodávajícímu, přičemž kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající vrátí finanční prostředky kupujícímu do pěti (5) dnů od obdržení vráceného zboží v původním stav, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • V případě odstoupení od Smlouvy ze strany prodejce po uhrazení ceny zákazníkem, vrátí prodejce přijaté peněžní prostředky zákazníkovi bez zbytečného prodlení, nejpozději však třech (3) pracovních dnů od okamžiku, oznámení odstoupení od Smlouvy, na účet, ze kterého peněžní prostředky obdržel. Prodejce není povinen peněžní prostředky vrátit v uvedené lhůtě, existuje-li zákonná překážka pro jejich vrácení.

7. Řešení stížností spotřebitelů a další oprávněné subjekty

 • Vyřizování stížností zákazníků, kteří jsou ve smyslu právních předpisů spotřebiteli, zajišťuje prodejce prostřednictvím elektronické adresy uvedené v článku 1 těchto obchodních podmínek. Vyrozumění o vyřízení stížnosti zákazníka - spotřebitele zašle prodejce na elektronickou adresu zákazníka.
 • K mimosoudnímu řešení sporů ze Smlouvy mezi prodejcem a zákazníkem – spotřebitelem a dozor nad dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů., vykonává Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
 • Zákazník - spotřebitel je rovněž oprávněn řešit případné spory s prodejcem vyplývající ze Smlouvy prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz které kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). Platforma pro řešení sporů on-line se nachází se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • Prodejce je držitelem živnostenského oprávnění, na jehož základě je oprávněn k prodeji zboží. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

8. Zásady ochrany osobních údajů

 • Společnost VESTR Virtual Trail s.r.o., jakožto správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje zákazníka v souladu nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a dalšími související předpisy. Správce zpracovává osobní údaje na základě Smlouvy a za účelem jejího naplnění, jakož i z důvodu naplnění právních povinností, které jsou pro něj stanoveny platnými právními předpisy. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete zde.
 • Dozor nad zpracováním osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO 70837627.

9. Doručování

 • Komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména prostřednictvím elektronické komunikace. Adresa pro elektronickou komunikaci s prodejcem je uvedena v těchto obchodních podmínkách. Elektronická adresa zákazníka je uvedena v objednávce zákazníka, kdy uvedení adresy je povinnou položkou objednávky. Prodejce je oprávněn vyžadovat, aby zákazník vyžádané informace a doklady dle článku 3. písm. f. dodal v listinné podobě na adresu pro doručování uvedenou v těchto obchodním podmínkách.

10. Závěrečná ustanovení

 • Právní vztahy vzniklé v souvislosti se Smlouvou se řídí právem České republiky.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Smlouva se řídí zněním obchodních podmínek platných ke dni uzavření Smlouvy.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 • Odchylná ujednání sjednaná ve Smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 15.4.2022.