pro objednání poradenských a konzultačních služeb u společnosti VESTR Virtual Trail s.r.o, IČO: 07575670, sídlem Na Folimance 2155/15, 12000 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 303388 (dále jen „prodejce“) prostřednictvím internetového obchodu prodejce na adrese www.kupuj-krypto.cz.

1. Kontaktní údaje prodejce

 • VESTR Virtual Trail s.r.o,
 • adresa pro doručování: Na Folimance 2155/15, 12000 Praha 2
 • adresa elektronické pošty: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2. Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky tvoří ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavírána prostřednictvím internetového obchodu prodejce (dále jen „Smlouva“). Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy.
 • Je-li smluvní stranou fyzická osoba, která uzavírá Smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost, vztahují se na smlouvu mimo jiné dále příslušná ustanovení občanského zákoníku vztahující se na spotřebitelské smlouvy.

3. Uzavření smlouvy

 • Předmětem služby se rozumí poradenství v oblasti kryptoměn. U poradenství jsou výstupem informace, analýzy, doporučení a návody ohledně zacházení s kryptoměnami. Poradenství probíhá buď přímým kontaktem se zákazníkem v kanceláři nebo formou virtuálního setkání.
 • V případě poskytnutí konzultace poradcem probíhá uzavření smlouvy na základě předchozí dohody mezi objednatelem a poradcem.
 •  Smlouva nabývá účinnosti připsáním sjednané ceny za poskytnutou službu na účet poradce.

4. Cena služeb a platební podmínky

 • Za poskytování služeb je objednatel povinen uhradit cenu stanovenou na webových stránkách www.kupuj-krypto.cz. Není-li dohodnuto jinak, je objednatel povinen uhradit celou částku ještě před započetím čerpání služby. Platební podmínky jsou bezhotovostně převodem na bankovní účet, který poradce sdělí kupujícímu v rámci procesu objednávky.
 • Objednatel nemá nárok na vrácení žádné části ceny služeb, když zcela nebo částečně nevyčerpal objednané služby, nedohodnou-li se objednatel s poradcem jinak.

5. Dodání služby

 • Souhlasem s těmito obchodními podmínkami dává objednatel výslovný souhlas s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Udělením souhlasu pozbývá objednatel v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Pokud nechce výše uvedený souhlas udělit, dohodne se na tomto s poradcem. Je však nutno brát na vědomí, že v takovém případě bude služba poskytnuta až po uplynutí 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.
 • Poradce je povinen poskytovat objednateli odborné služby na základě svých schopností a znalostí.
 • Poradce není jakkoliv odpovědný za finační výsledek zákazníkovi investice. Tento závisí na spektru faktorů, které nejsou a ani nemohou být pod plnou kontrolou poradce. Řádným dodržováním rad poradce se ale podstatně zvýší pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.
 • Objednatel se zavazuje v maximální možné míře spolupracovat s poradcem především na úrovni pravdivého předávání informací. V opačném případě poskytované služby nemohou přinést očekávaný výsledek.
 • V případě online poradenství objednatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Prodávající je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

6. Odstoupení od Smlouvy

 • Vůči poradci, který objednateli poskytuje služby, je objednatel oprávněn uplatňovat výhrady, stížnosti a reklamace v souvislosti s poskytováním služeb (dále jen „Reklamace“). Reklamace se mohou týkat obsahu služeb, způsobu jejich poskytování i postupu poradce. Reklamace musí být podána buď písemně, nebo prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků na dálku.
 • Poradce provede příslušná šetření, na jejichž základě vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou nebo neoprávněnou. Pokud poradce vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní nežádoucí stav a poskytne objednateli náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně nesprávných služeb nebo sleva z poskytovaných služeb. Pokud poradce vyhodnotí reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu o tom objednatele informuje.
 • Poradce těmito obchodními podmínkami sděluje objednateli, že na individuální konzultace, které jsou poskytovány osobně, se nevztahuje možnost odstoupení od smlouvy ve všech případech, kdy si objednatel objednal přesný termín těchto poradenských služeb, předem zaplatil zálohu, ale pak v určeném termínu službu z vlastní viny neodebral (nedostavil se na domluvenou konzultaci), nebo se včas neomluvil nejméně 24h před plánovanou konzultací.
 • Poradce upozorňuje, že předmětem smlouvy o dodávce poradenských služeb není dodání spotřebního zboží, ale poskytovaní poradenských služeb, které nelze vzhledem ke své povaze poté, co jsou poskytnuty vrátit. Poradce při poskytování poradenských služeb postupuje v dobré víře a s maximální odpovědností. Pokud objednatel není s poradenskými službami spokojen, může se rozhodnout poradenské služby dále od poradce neodebírat.
 • V případě odstoupení od smlouvy ze strany prodejce po uhrazení ceny zákazníkem, vrátí prodejce přijaté peněžní prostředky zákazníkovi bez zbytečného prodlení, nejpozději však třech (3) pracovních dnů od okamžiku oznámení odstoupení od smlouvy, na účet, ze kterého peněžní prostředky obdržel. Prodejce není povinen peněžní prostředky vrátit v uvedené lhůtě, existuje-li zákonná překážka pro jejich vrácení.

7. Řešení stížností spotřebitelů a další oprávněné subjekty

 • Vyřizování stížností zákazníků, kteří jsou ve smyslu právních předpisů spotřebiteli, zajišťuje prodejce prostřednictvím elektronické adresy uvedené v článku 1 těchto obchodních podmínek. Vyrozumění o vyřízení stížnosti zákazníka - spotřebitele zašle prodejce na elektronickou adresu zákazníka.
 • K mimosoudnímu řešení sporů ze Smlouvy mezi prodejcem a zákazníkem – spotřebitelem a dozor nad dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů., vykonává Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
 • Zákazník - spotřebitel je rovněž oprávněn řešit případné spory s prodejcem vyplývající ze Smlouvy prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz které kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). Platforma pro řešení sporů on-line se nachází se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • Prodejce je držitelem živnostenského oprávnění, na jehož základě je oprávněn k prodeji zboží. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

8. Zásady ochrany osobních údajů

 • Společnost VESTR Virtual Trail s.r.o., jakožto správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje zákazníka v souladu nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a dalšími související předpisy. Správce zpracovává osobní údaje na základě Smlouvy a za účelem jejího naplnění, jakož i z důvodu naplnění právních povinností, které jsou pro něj stanoveny platnými právními předpisy. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete zde.
 • Dozor nad zpracováním osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO 70837627.

9. Doručování

 • Komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména prostřednictvím elektronické komunikace. Adresa pro elektronickou komunikaci s prodejcem je uvedena v těchto obchodních podmínkách. Elektronická adresa zákazníka je uvedena v objednávce zákazníka, kdy uvedení adresy je povinnou položkou objednávky. Prodejce je oprávněn vyžadovat, aby zákazník vyžádané informace a doklady dle článku 3. písm. f. dodal v listinné podobě na adresu pro doručování uvedenou v těchto obchodním podmínkách.

10. Závěrečná ustanovení

 • Právní vztahy vzniklé v souvislosti se Smlouvou se řídí právem České republiky.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Smlouva se řídí zněním obchodních podmínek platných ke dni uzavření Smlouvy.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 • Odchylná ujednání sjednaná ve Smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 15.4.2022.