pro nákup kryptoměn u společnosti VESTR Virtual Trail s.r.o, IČO: 07575670, sídlem Na Folimance 2155/15, 12000 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 303388 (dále jen „prodejce“) prostřednictvím internetového obchodu prodejce na adrese www.kupuj-krypto.cz.

1. Kontaktní údaje prodejce

 • VESTR Virtual Trail s.r.o,
 • adresa pro doručování: Na Folimance 2155/15, 12000 Praha 2
 • adresa elektronické pošty: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2. Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky tvoří ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavírána prostřednictvím internetového obchodu prodejce (dále jen „Smlouva“). Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy.
 • Je-li smluvní stranou fyzická osoba, která uzavírá Smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost, vztahují se na smlouvu mimo jiné dále příslušná ustanovení občanského zákoníku vztahující se na spotřebitelské smlouvy.

3. Uzavření smlouvy

 • S ohledem na specifičnost obchodovaného zboží (kryptoměna) nezaručuje prodejce aktuální dostupnost zboží a je tedy pouze informativního charakteru, přičemž upozorňuje na výhradu dle § 1732 odst. 2 občanského zákoníku, kterou je vyčerpání zásob prodejce a ztráta schopnosti prodejce plnit.
 • K uzavření Smlouvy prodejce dochází objednáním zboží ze strany zákazníka na webovém portálu prodejce. O přijetí objednávky je zákazník informován prostřednictvím potvrzujícího emailu na zadanou elektronickou adresu. Bez obdržení potvrzujícího emailu není objednávka dokončena a nedochází k uzavření Smlouvy.
 • Zákazník bere na vědomí, že hodnota objednávky či objednávek v blízké časové souvislosti nesmí přesáhnout částku 1000 EUR. V případě porušení tohoto ustanovení je prodejce oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.
 • Kupující bere na vědomí, že Smlouva je uzavírána prostřednictvím dálkových komunikačních prostředků.
 • Zákazník je povinen uvést v objednávce pravdivé údaje. Za uvedení nepravdivých či chybných údajů odpovídá zákazník, když prodejce není povinen tyto ověřovat.
 • Zákazník bere na vědomí, že prodejce je oprávněn si od zákazníka vyžádat poskytnutí dodatečných informací k jeho objednávce, a to zejména z důvodů a v rozsahu stanoveném zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Zákazník je povinen prodejci poskytnout veškerou součinnost a do sdělení veškerých dodatečných informací je prodejce oprávněn pozastavit dodání zboží. V případě neposkytnutí dostatečné součinnosti či při sdělení neúplných či nepravdivých informací je prodejce oprávněn od smlouvy odstoupit.

4. Cena zboží a platební podmínky

 • Na webovém portálu prodejce je vedle podrobnějších informací k nabízenému zboží uvedena cena konkrétního zboží. Cena zboží je uvedena včetně všech souvisejících poplatků a nákladů za převod zboží.
 • S ohledem na specifičnost zboží je cena zboží v čase proměnlivá. Pro zákazníka je závazná cena uvedená u zboží na webovém portálu v době dokončení objednávky.
 • Cenu zboží je zákazník povinen uhradit prodejci bezodkladně po uzavření Smlouvy, tedy po doručení potvrzení objednávky, nejdéle však do 3 dnů, bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodejce“), jako variabilní symbol je zákazník povinen uvést číslo objednávky.
 • Závazek zákazníka uhradit cenu zboží je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodejce.
 • Nebude-li cena zboží uhrazena ve lhůtě dle článku 4. odst. c. těchto obchodních podmínek, je prodejce oprávněn od Smlouvy odstoupit.

5. Dodání (převod) zboží

 • Zboží (kryptoměna) je dodávána prostřednictvím elektronických prostředků jejím odesláním do peněženky určené zákazníkem. Za splnění Smlouvy ze strany prodejce se považuje odeslání zboží na adresu peněženky určené zákazníkem. Za chybně uvedenou adresu peněženky či za ztrátu (odcizení) soukromého klíče k peněžence nese odpovědnost zákazník a není oprávněn se domáhat škody po prodávajícím.
 • Zboží je prodejce povinen odeslat do peněženky určené zákazníkem nejpozději do 3 dnů od obdržení ceny zboží v plné výši.
 • V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně (z důvodu zadání neexistující peněženky) nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno ve Smlouvě, je zákazník povinen uhradit takto vzniklé náklady. Prodejce je v takovém případě, nebude-li se zákazníkem dohodnuto jinak, oprávněn započítat si tuto částku, přepočtenou aktuálním kurzem, oproti dodávanému zboží, tj. dodat zákazníkovi menší rozsah zboží. Prodejce se nedostává do prodlení s dodávkou zboží v případě, že ze strany zákazníka bude zadána neexistující peněženka.
 • Zákazník uzavřením Smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Odstoupení od Smlouvy

 • S ohledem na specifičnost zboží, kdy jeho cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodejce, není zákazník oprávněn od Smlouvy odstoupit, s výjimkou případů, kdy nedojde ze strany prodejce k plnění dle uzavřené Smlouvy, a to ani v dodatečné lhůtě.
 • Prodejce je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu kdykoli až do okamžiku, než je zboží dodáno zákazníkovi, a to zejména:
  • z důvodů nenadálých změn okolností (kurzových pohybů),
  • přesáhne-li hodnota objednávaného zboží hodnotu částku 1000 EUR, a to a´t již v rámci jedné objednávky či více objednávek učiněných v blízké časové souvislosti,
  • bude-li mít transakci za podezřelý obchod ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • nebude-li řádně provedena úhrada ceny za zboží, tj. nebude-li provedena ve stanovené lhůtě s povinnými náležitostmi (zejména s uvedením variabilního symbolu), a dalších.
 • V případě odstoupení od Smlouvy ze strany prodejce po uhrazení ceny zákazníkem, vrátí prodejce přijaté peněžní prostředky zákazníkovi bez zbytečného prodlení, nejpozději však třech (3) pracovních dnů od okamžiku, oznámení odstoupení od Smlouvy, na účet, ze kterého peněžní prostředky obdržel. Prodejce není povinen peněžní prostředky vrátit v uvedené lhůtě, existuje-li zákonná překážka pro jejich vrácení.

7. Řešení stížností spotřebitelů a další oprávněné subjekty

 • Vyřizování stížností zákazníků, kteří jsou ve smyslu právních předpisů spotřebiteli, zajišťuje prodejce prostřednictvím elektronické adresy uvedené v článku 1 těchto obchodních podmínek. Vyrozumění o vyřízení stížnosti zákazníka - spotřebitele zašle prodejce na elektronickou adresu zákazníka.
 • K mimosoudnímu řešení sporů ze Smlouvy mezi prodejcem a zákazníkem – spotřebitelem a dozor nad dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů., vykonává Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
 • Zákazník - spotřebitel je rovněž oprávněn řešit případné spory s prodejcem vyplývající ze Smlouvy prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz které kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). Platforma pro řešení sporů on-line se nachází se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • Prodejce je držitelem živnostenského oprávnění, na jehož základě je oprávněn k prodeji zboží. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

8. Zásady ochrany osobních údajů

 • Společnost VESTR Virtual Trail s.r.o., jakožto správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje zákazníka v souladu nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a dalšími související předpisy. Správce zpracovává osobní údaje na základě Smlouvy a za účelem jejího naplnění, jakož i z důvodu naplnění právních povinností, které jsou pro něj stanoveny platnými právními předpisy. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete zde.
 • Dozor nad zpracováním osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO 70837627.

9. Doručování

 • Komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména prostřednictvím elektronické komunikace. Adresa pro elektronickou komunikaci s prodejcem je uvedena v těchto obchodních podmínkách. Elektronická adresa zákazníka je uvedena v objednávce zákazníka, kdy uvedení adresy je povinnou položkou objednávky. Prodejce je oprávněn vyžadovat, aby zákazník vyžádané informace a doklady dle článku 3. písm. f. dodal v listinné podobě na adresu pro doručování uvedenou v těchto obchodním podmínkách.

10. Závěrečná ustanovení

 • Právní vztahy vzniklé v souvislosti se Smlouvou se řídí právem České republiky.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Smlouva se řídí zněním obchodních podmínek platných ke dni uzavření Smlouvy.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 • Odchylná ujednání sjednaná ve Smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 24. 11. 2018.